** work#art-SoHG-origineel

 

Scheepje op Houten Golven

Projectplan augustus 2016


Inhoudsopgave

 1. Kerngegevens
 2. Inleiding
 3. Doelen en resultaten
 4. Uitwerking en plan
  a. Voortraject en proces
  b. Filmen en vastleggen
  c. Installatie tijdens de Hanzedagen
  d. Manier van werken en organisatie
 5. Inbedding in de Hanzedagen
 6. PR en communicatie
 7. Financiën

Bijlagen

Begroting en dekkingsplan (apart document)

CV kunstenaars (apart document)

Context: wat zijn Hanzedagen? (apart document)

1.    Kerngegevens

Naam organisatie                                                                         workheart Foundation

Artistieke leiding                                                                           Douwe Buwalda en Bert van der Sluijs

Zakelijke leiding                                                                           Rietje van ’t Veen

Productieleider                                                                             Koen de Jong

Algemene begeleiding                                                                   Niek van der Sprong culturele producties

PR en communicatie                                                                     Niek van der Sprong culturele producties

Contactinformatie                                                                       workheart Foundation

Adres                                                                                          IJsselkade 25
Postcode en woonplaats                                                                8261 AB  Kampen
Telefoonnummer                                                                          06-83117664
E-mailadres                                                                                 rietje@workheart.nl
Website                                                                                       www.workheart.nl        (vh ANDart: http://www.wwvv.nl)
Doelstelling workheart Foundation                                                 a. het ontwikkelen, produceren, promoten en exposeren in binnen- en buitenland van                                                                                                         kunstprojecten en –installaties in de breedste zin van het woord, al dan niet in opdracht                                                                                                       en/of situ, al dan niet in samenwerking met diverse kunstenaars en/of kunstdisciplines.                                                                                                       b.het organiseren van educatieve activiteiten, lezingen en presentaties ter promotie van                                                                                                       kunstwerken in binnen- en buitenland.

Naam productie                                                                          Scheepje op Houten Golven

Product                                                                                      Work in Progress uitmondend in Locatiespecifieke Installatie (Onderdeel van Internationale                                                                                                  Hanzedagen 2017)
Plaats                                                                                         Kampen
Start project                                                                               Januari 2017
Aantal showdagen                                                                       4 (15 t/m 18 juni 2017)
Disciplines                                                                                  Beeldende kunst, installatie, video, fotografie
Verwachte aantal bezoekers                                                         10.000
Kernactiviteit                                                                              Het onder begeleiding van het collectief vrijwilligers de toeschouwers stimuleren de                                                                                                              handen ineen te slaan om het Scheepje in beweging te zetten.
Deelnemers / participanten                                                          10 tot 15 personen

2.    Inleiding

Van 15 tot en met 18 juni 2017 is Kampen gastheer van de Internationale Hanzedagen 2017. Tijdens de 37e editie van dit vierdaagse evenement verwelkomt Kampen ruim 120 Hanzesteden uit binnen-  en buitenland. Oorspronkelijk ontstaan uit het samenwerkingsverband tussen handelaren en steden in de Middeleeuwen, dient de Nieuwe Hanze tegenwoordig om de internationale betrekkingen levendig te houden en de ontwikkeling van Europese steden te bevorderen.

Kampen is de uitdaging aangegaan om de Internationale Hanzedagen 2017 in een modern jasje te gieten met als thema ‘water verbindt’. Het evenement kent een aantal verplichte onderdelen en nevenactiviteiten zoals de bestuurlijke bijeenkomsten en het economische congres. Voor de toeristische bezoeker is er een divers publiekprogramma met onder andere muziek, dans en andere festiviteiten. Met een verwacht aantal bezoekers van ruim 300.000 krijgt Kampen ongekend veel (inter)nationale belangstelling.

De gemeente Kampen heeft voor de Internationale Hanzedagen 2017 de volgende missie geformuleerd: Met de internationale Hanzedagen willen we Kampen als moderne Hanzestad en de regio nationaal en internationaal onder de aandacht brengen.

Vanuit deze missie heeft kunstenaarsduo Douwe Buwalda en Bert van der Sluijs het plan opgevat om vanaf januari 2017 samen met 10 tot 15 vrijwilligers en onder hun supervisie een kinetisch artwork te laten ontstaan: een locatiespecifieke installatie die hun benadering van de avontuurlijke handelsgeest, het vindingrijke elan bij samenwerking en de bedrijfsmatige dynamiek van het Hanzeverbond op kunstzinnige poëtische wijze in beeld brengt. Het geheel wordt samengesteld uit gerecycled materiaal. Aan de hand van een schaalmodel als inspiratie, wordt een poëtisch beeld gerealiseerd van een Koggeschip, dansend op houten golven. (link: https://vimeo.com/179725947)

Het kunstwerk wordt in beweging gebracht door publiek. De opzet is om het proces in zijn geheel te laten bepalen wat de exacte uitkomst wordt. Zo neemt iedereen deel aan iets dat in alle opzichten groter is dan jezelf. Publiek en makers worden met deze vorm van kunstbeoefening al doende uitgedaagd te ervaren of en hoe het ‘Hanze-elan’ nog leeft binnen de Kamper gelederen en of deze metafoor een perspectief naar de toekomst biedt.

In dit plan leest u meer over het project en hoe het ingebed is in de Internationale Hanzedagen 2017 als evenement.

3. Doelen en resultaten

De achterliggende gedachte van dit project is het onderzoeken, achterhalen en opschudden van het tegenwoordige ‘Hanze-elan’ binnen de gehele Kamper gemeenschap: burgers, bedrijfsleven en overheid. Net als zoals het Hanzeverbond een pioniersfunctie bekleedde ten opzichte van de VOC, doet workheart Foundation dat in de huidige tijd door haar nek uit te steken en een vernieuwende manier van samenwerken te introduceren. Door een artistiek proces op te starten met vrijwilligers uit allerlei geledingen en met medewerking van het Kamper bedrijfsleven en de gemeente Kampen, wil work#art dit onderzoek vorm geven.

Het Hanzeverbond is ontstaan vanuit een avontuurlijk elan dat op vele plekken tegelijkertijd ontstond en geleidelijk aan vanuit allerlei culturele motieven en politiek-economische belangen en sociaal-maatschappelijke invalshoeken werd beïnvloed. Een evoluerend proces waar je gaandeweg greep op krijgt.  Achteraf zien we de factoren die tot haar ontwikkeling leidden. Scheepje op Houten Golven maakt zo’n uitkristalliserend proces op een poëtische wijze actueel en op artistiek niveau inzichtelijk en voelbaar. In de uiteindelijke vorm van een locatiespecifieke installatie, fungeert het kunstwerk als metafoor van dit elan. Brengen de mensen het in beweging of doet het kunstwerk dat? Zo fungeert het art#work als katalysator voor  de ontwikkeling van engagement en teamgeest in nieuwe actuele verbanden.

Het expeditiemodel als begeleidingsconcept geeft vorm en structuur aan dit ‘artistic community event’. De workshops bieden gaandeweg en achteraf gelegenheid om deze ontwikkeling te volgen en betrokkenheid te genereren. Zo krijgt een gemeenschappelijk gedragen ‘work in progress’ perspectief binnen de huidige omstandigheden die richting biedt voor de toekomst.

BannerWORKHEARTblog3anagram work#art // workheart Foundation – gewaagd en afgewogen: een afspiegeling van dat Hanze–elan?

Immateriële resultaten

 • De poëzie in Scheepje op Houten Golven spreekt mensen aan op een gedeelde  artistieke ontroering als sluimerend vermogen om de eigen horizon te verbreden. Ze daagt Kampen en wijde omgeving uit om daadwerkelijk te ervaren hoe het historische Hanze-elan te vertalen is naar deze tijd en hoe het alle geledingen kan verbinden.
 • Het project biedt een blik op wat een diversiteit aan leeftijd, achtergrond, leefstijl en mogelijkheden vermag om met elkaar in contact te treden en voor elkaar te krijgen. Het verbindt mensen rond een bewegend kunstwerk dat mensen in beweging zet.
 • De stad wordt aangezet om in beweging te komen zodat een levend kunstwerk ontstaat. Geen planmatige beheersing vooraf maar begeleiding van de artistieke dynamiek tijdens het bouwproces zelf, creëert hiertoe gelegenheid, structuur en randvoorwaarden.
 • Het internationaal georiënteerde Hanze-elan krijgt naast haar historische context een actuele impuls en een artistieke drive op sociaal-cultureel en politiek-economisch gebied.
 • Over de grens gaan wordt niet langer als romantisch avontuur, vlucht of eenzijdig profijt gezien maar als urgentie voor een actualiteit met de kwaliteit van een leven als kunstwerk.
 • Kunst wordt als katalysator gezien. En als zodanig van alle kanten op alle mogelijke manieren ondersteund. Handel drijven krijgt in samenwerking een gemeenschappelijke gedrevenheid naar daadwerkelijk en betekenisvol handelen.

Materiële resultaten

 1. Een locatiespecifieke installatie: werktitel ’Scheepje op Houten Golven’; het publiek wordt uitgenodigd om hier interactief bij betrokken te worden. Alleen door samen te werken is het mogelijk de installatie  in beweging te brengen. Deze activiteit wordt begeleid door het collectief vrijwilligers die de installatie mee ontwikkeld en gebouwd hebben.
 2. Expositie van wel ontwikkelde, maar niet in het eindwerk opgenomen onderdelen.
 3. Tonen van documentatie van het proces.
 4. Maandelijkse workshops in de Toonzaal van Huize Maria, waarbij de Kamper burgerij gaandeweg wordt warm gemaakt en betrokken raakt bij de dynamiek rond de immateriële doelen van dit Work in Progress.
 5. Workshop ‘Hanze-elan’ anno 2017 tijdens de Hanzedagen zelf.

Vooralsnog is Scheepje op Houten Golven een uniek en eenmalig project

De inhoudelijke en procesmatige opzet eronder, heeft work#art in de afgelopen jaren ontwikkeld, gaandeweg geperfectioneerd en als  totaalconcept toegepast bij projecten in binnen- en buitenland. Wellicht is dit concept als zodanig of in een andere vorm voor herhaling vatbaar in andere Hanzesteden waarvan de afvaardiging de smaak te pakken heeft gekregen. De hier uitgewerkte opzet beschouwen we als artistiek-wetenschappelijk eigendom van workheart Foundation. Ze kan niet zonder toestemming  worden overgenomen.

** work#art1-SoHG-droom

 

4. Uitwerking Plan

a. Voortraject en proces

Het schaalmodel ‘Scheepje op Houten Golven’ werd al in 2007 door Bert van der Sluijs en Douwe Buwalda ontwikkeld ter gelegenheid van de expositie ‘Openbarstig weerbaar’ in de Koornmarktspoort in Kampen. In 2015 hebben de kunstenaars een plan ingediend bij de organisatie van de Internationale Hanzedagen 2017 te Kampen. Het ging om een project waarbinnen een uitvergrote versie van voorgenoemd schaalmodel wordt gerealiseerd.

Gaandeweg ontstond de idee dat dit project aan waarde zou winnen als het meer zou worden dan een uitvergroting van een kunstwerkje door de kunstenaars. Een meerwaarde in de vorm van het aantrekken van vrijwilligers, medewerking stimuleren van bedrijfsleven en overheid en dat neerleggen in een verslag in diverse disciplines en een workshop om het ‘Hanze-elan’ te eren en nieuw leven in te blazen.

Om dit project in deze vorm alleen al te kunnen opstarten wordt er gezocht naar voldoende vrijwilligers, een werkplaats om zo’n groot kunstwerk te kunnen bouwen en steun in de vorm van subsidiegelden en sponsoren van allerlei aard. Deze randvoorwaarden zullen in december 2016 zover als mogelijk helder en geregeld dienen te zijn.

In januari 2017 starten we een proces met vrijwilligers; zowel uit Kampen als interlokaal en internationaal (dat was in de tijd van het Hanzeverbond ook het geval). De artistieke begeleiding van het project en de vrijwilligers door Bert&Douwe staat garant voor kwaliteit en impact van het uiteindelijke kunstwerk. Deze komt uit samenwerking voort. Onder hun regie bepaalt men samen, afhankelijk van tijd, materiaal, creativiteit en publieksveiligheid, de noodzakelijke keuzes. De kunstenaars hanteren hierbij het expeditiemodel als werk- en begeleidingswijze. Door ieders unieke geraaktheid voor dit werkje bij elkaar te ontdekken en door te krijgen wat het begrip ‘elan’ voor iedereen betekent, laten we een vorm van commitment ontstaan dat gebruik maakt van hun individuele verschillen en mogelijkheden en deze tegelijkertijd overstijgt. We betrekken het Kamper bedrijfsleven erbij om materialen en ruimte randvoorwaardelijk in te zetten.

Deze ‘gegevens’ en mogelijkheden zetten we als team van makers zo in dat er met elkaar een ‘uitvergroting’ ontstaat, geïnspireerd op- en met de kenmerken van het schaalmodel dat de individuele verwachtingen en mogelijkheden overstijgt en een uitstraling krijgt die dit geromantiseerde Hanze-elan nieuw leven inblaast en actueel maakt. En als artwork voor het publiek aantrekkelijk is om in beweging te komen en er als stedelijke gemeenschap op door te borduren.

Van het gehele proces wordt een registratie gemaakt via foto, video en interviews. De documentatie ervan wordt onderdeel van een expositie op de Hanzedagen zelf, waar ook aandacht besteed wordt aan de niet ingeslagen of niet doorgezette wegen (‘zij-producten’) tijdens het proces dmv een tentoonstelling. De daartoe ingerichte ruimte zal dezelfde uitstraling krijgen als de installatie. In workshops wordt er gelegenheid gegeven de ervaringen uit de aanpak van dit project te delen en te vertalen naar de actualiteit.

Werken met vrijwilligers

De lokale en interlokale vrijwilligers zoeken we bij de diverse Vrijwilligerscentrales in Kampen en omgeving. We kunnen daarbij ook gebruik maken van het Netwerk Hanzedagen. Voor de internationale vrijwilligers hebben we contact met ‘de Olde Vechte’ in Hanzestad Ommen. Dit centrum biedt onder de zogenaamde E.V.S.-regeling jonge mensen uit Europa gelegenheid om ervaring op te doen in een vreemde omgeving. Ook zijn er contacten met COA-Dronten om geïnteresseerde vluchtelingen mee te laten doen. Goed voor hen, ons, de andere vrijwilligers en zeker ook goed voor integratie binnen de Kamper samenleving. COA-Dronten is bereid daartoe een begeleider in te zetten die met hen en hun specifieke ins- en outs bekend is. Men is nu bezig om de mondelinge afspraken die daarover gedaan zijn formeel te maken.

Behalve op artistiek en productieniveau is er ook m.b.t. de samenwerking in begeleiding voorzien. De grote diversiteit van deelnemers vergt een zorgvuldige afstemming op elkaar. Douwe Buwalda is naast kunstenaar ook professional op dit gebied. Lokale vrijwilligers komen in contact met interlokale, internationale, zelfs met medewerkers die op diverse manieren van buiten Europa komen. Dit gemêleerde gezelschap zorgt voor een ingewikkelde groepsdynamiek die professionele begeleiding noodzakelijk maakt. Het proces dat met elkaar wordt doorgemaakt , bepaalt mede de uiteindelijke vorm en uitstraling van  het kunstwerk. De makers nemen geleidelijk aan de verantwoordelijkheid voor het kunstwerk over en begeleiden als eigenaar het publiek om het presenteerde eindresultaat  verder in beweging te zetten.

Om de vrijwilligers inhoudelijk voor te bereiden gaan we met hen naar het Stadsarchief en het Stedelijk Museum Kampen. Bovendien wordt op het terrein van Nieuw Land  in Lelystad de IJsselkogge, die in februari 2016 bij Kampen is gelicht, onderzocht in een tijdelijk conserveringsstation. Iedere maand kan het publiek zich via een rondleiding op de hoogte houden van de vorderingen; ideaal voor de bouwers om weer nieuwe kennis op te doen en te verwerken in nieuwe ideeën.  Ook andere tentoonstellingen kunnen ter inspiratie dienen.

Voor dit omvangrijke project zijn veel vrijwilligers nodig, zodat ze op een ontspannen manier elkaar kunnen afwisselen. Zo komen ze tot een ’toonbaar’ kunstwerk als neerslag van dit proces met zijn bijzondere aanpak.

b. Filmen en vastleggen

Van het gehele proces wordt een registratie gemaakt via foto, video en interviews. De documentatie ervan wordt onderdeel van een expositie op de Hanzedagen zelf, waar ook aandacht besteed wordt aan de niet ingeslagen en of doorgezette wegen tijdens het proces. De tentoonstellingsruimte daartoe zal dezelfde uitstraling krijgen als de installatie.

Belangrijk onderdeel van het project is dat het hele proces op video vastgelegd wordt en getoond tijdens de Internationale Hanzedagen 2017 in Kampen. Dat is een tijdrovend karwei, maar schier onmisbaar voor het project. We gaan in september informeren of we er een stageplaats voor een aantal studenten van kunnen maken. Het vastleggen op video is zo belangrijk omdat het enerzijds heel leerzaam is voor iedereen, inclusief duo work#art, om te kijken hoe deze aanpak hier gewerkt heeft; zowel op ‘goede’ als ‘slechte’ momenten. Daarnaast worden de ervaringen uit dit werkveld tijdens de workshops uitgewerkt en vertaald naar de actualiteit.

Het proces zal ook worden vastgelegd op foto en door middel van interviews. Ook die zullen getoond dan wel vertoond gaan worden tijdens de Hanzedagen in de speciaal ingerichte tentoonstellingsruimte. Gedurende de bouwperiode zal maandelijks een verslagje met foto’s in Kampenonline geplaatst worden.

c. Installatie tijdens de Hanzedagen

De installatie wordt een uitvergrote, poëtische versie van het schaalmodel “Scheepje op houten Golven”. In totaal wordt hij ongeveer 20 meter lang, 8 meter breed, 3,5 m hoog en een mast van 8 meter. Het geheel wordt vervaardigd uit vrijwel uitsluitend gerecycled materiaal

Het werk heeft als hoofdthema ‘Hanze-elan’. Trefwoorden hierbij zijn: experiment, expeditie, samenwerking, commitment, perspectieven, duurzaamheid en win-win gedachte. Net zoals tijdens de ontwikkeling van het Hanzeverbond zelf.

Het maakproces vormt een afspiegeling van dit thema en zijn trefwoorden. De deelnemers weten van te voren niet precies wat eruit hun samenwerking voort zal komen. Ze hebben daartoe zich verbonden aan dit avontuur door met medeneming van hun ervaring en inzet te laten gebeuren wat vooraf bijna onmogelijk leek.

Eenmaal op locatie, is de groep bouwers als collectief eigenaar van de bezienswaardigheid ter plekke. Het ‘Hanzedagen’ publiek wordt uitgenodigd de handen ineen te slaan om het gevaarte in beweging te zetten. Het kunstwerk is zo opgebouwd dat men dit alleen door vereende krachten voor elkaar krijgt. De bouwers begeleiden het publiek hierbij. Voor het toekijkend publiek zal het er uit zien alsof het niet kan, wat zich voor hun ogen afspeelt. Hiermee zullen doeners en kijkers samen ervaren dat wat van te voren nog onmogelijk leek, toch in gang te zetten is. Een actuele en poëtische visie op het aloude ‘Hanze-elan’.

De expositie van de ‘zij-producten’ en de verslaglegging van het proces zullen gedurende de Hanzedagen doorlopend te bezoeken zijn in de desbetreffende locatie.

De workshops
Er vinden komend jaar vier verschillende soorten workshops plaats:

 1. Voorafgaand aan het productieproces met de vrijwillige medewerkers. Om een beetje op te warmen en voor te bereiden op het komende proces.
 2. Tijdens het productieproces voor leveranciers en belangstellenden en mensen die mee willen denken om verdere betrokkenheid te genereren, informatie te geven over de voortgang en uitwisseling plaats te laten vinden. Dit is een uitvloeisel van workshops tijdens onze eigen Wassende Maan Dagen.
 3. De workshops ‘Hanze-elan anno 2017’ vinden tijdens de Hanzedagen zelf. Ze worden ingebed in het brede kader van de Hanze-dagen en zullen op aangegeven tijden in een aangegeven locatie plaatsvinden. Er zijn, naast TGI allerlei werkvormen mogelijk.
  Er staan lijntjes uit naar twee mensen die de workshop kunnen leiden.
  * Thema: work#art Heeft haar aanpak, werkwijze en perspectief ‘op het spel’ gezet, onderzocht wordt hoe deze werkwijze als zinvolle bijdrage aan het
  Hanze-elan op de kaart kan worden gezet.
  * Qua deelnemers valt hierbij te denken aan diverse ondernemersverenigingen in Kampen: ZP VOC, IC, bestaande organisatieverbanden binnen
  klein- midden- en grootbedrijf. Ook op regionaal niveau. Maar ook de gasten: afvaardigingen van de andere Hanzesteden en bestuurlijke gremia.
 4. Ook na de Hanzedagen is er gelegenheid om in te schrijven op deze workshop. Er  kunnen workshops gegeven worden in allerlei verband over de resultaten en bevindingen van dit project.

d. Manier van werken en organisatie

Voorafgaand aan het maakproces wordt zo weinig mogelijk op papier vastgelegd. Dit om te bewerkstelligen dat alle ruimte geboden wordt voor ieders inbreng. Daarmee komen we tegemoet aan de noodzaak om met elkaar datgene boven water te krijgen wat ieder individueel nooit bedenken zou. De maximale inbreng van ideeën en oplossingen gaat zorgen voor een onvermoede uitkomst van het  kunstwerk. Het maakproces wordt op video vastgelegd en zal voor publiek een verhelderend inzicht geven op wat enthousiasme vermag. In een parallelle tentoonstelling zullen de pogingen die de eindstreep niet gehaald hebben (zij-producten), getoond worden. Ook dit geeft inzicht op het maakproces, waarbij ‘trial and error’ meewerken aan de kwaliteit van het eindresultaat.

De medewerkers zijn vrijwilligers van alle leeftijden (adolescent tot 65+er) vanuit alle hoeken van de samenleving (kerkelijke gezindten en sociale lagen). Zowel Kampenaren als enthousiaste mensen van buiten de stad- en landsgrenzen tot het COA aan toe.  Kortom we streven naar een zo groot mogelijke diversiteit. Het Hanzeverbond oriënteerde zich vanaf zijn begin al heel internationaal en dit project zal daar dan ook een afspiegeling van zijn. Wij voorzien dat deze vrijwilligers in slechts beperkte mate voor meerdere dagen per week zich kunnen in zetten voor het proces en gaan dan ook inzetten op een soort ploegendienst waarvoor een serieus beroep gedaan zal worden op een stevige coördinatie van het productieproces.

In een tijdelijk beschikbare loods zal een werkplaats ingericht worden waar bij toerbeurt gewerkt kan worden aan het kunstwerk, onder leiding van kunstenaars duo work#art.

Voor de dagelijkse praktische coördinatie van alle werkzaamheden zal een productieleider ingehuurd worden. Hij/zij zal toezien op de voortgang van de gezamenlijk gemaakte afspraken voor het werk. Dat zal o.a. inhouden: de levering en afvoer van materialen, de koffie en lunch, de contacten met meewerkende bedrijven en met de producent van de Internationale Hanzedagen 2017.

Werkperiode 02-01-2016 t/m 18-06-2016

Voorbereiding (incidenteel) 15-06-2015 t/m 15-03-2016
Voorbereiding (wekelijks) 15-03-2016 t/m 31-12-2016
Werkperiode (intensiever) 02-01-2016 t/m 15-03-2017
Werkperiode (dagelijks) 16-03-2017 t/m 18-06-2017
Werkperiode afbouw 19-06-2017 t/m 23-06-2017

** work#art2-SoHG-bouwplaat

5.    Inbedding in de Hanzedagen

Het programma van de Internationale Hanzedagen bestaat uit een aantal vaste onderdelen en daarnaast heeft de gaststad de vrijheid om veel zelf in te vullen. Een korte opsomming van het traditionele programma:

• Presentatie van de aanwezige Hanzesteden tijdens de opening;
• Hanzemarkt met een (toeristische) kraam van alle aanwezige Hanzesteden;
• Middeleeuwse markt met een historisch perspectief over de Hanzetijd;
• Oecumenische kerkdienst;
• HANZEartWORKS met een uitwisseling tussen kunstenaars uit verschillende Hanzesteden;
• Jeugdhanze met een uitwisseling tussen jongeren uit verschillende Hanzesteden;
• Economisch programma over de regio en het Hanzeverbond;

Voor het grote publiek bestaat het programma uit de traditionele onderdelen zoals hierboven omschreven en daarnaast heeft de gemeente Kampen een stevig cultureel programma op poten gezet.

Passend bij de algemene missie van de gemeente Kampen luidt het missiestatement voor het cultureel programma: Het cultureel programma zal de Kampenaren en haar gasten een indringende ervaring schenken waardoor een blijvende positieve indruk van de gemeente achterblijft.

 

Het cultureel programma tijdens de Hanzedagen 2017 zal:

1.     Het publiek verrassen. Het concept moet verfrissend zijn. Omdat het festival gebaseerd is op historie en traditie bestaat het risico dat het al snel
oubollig wordt. Verrassingen in het programma die breken met de traditionele conventies kunnen de nodige verfrissing aanbrengen.

2.     Het publiek en de artiesten uitdagen. De waarde van de Hanzedagen wordt niet beperkt tot een economische en amusementswaarde. Dat betekent
dat in het programma elementen aanwezig moeten zijn die het publiek zullen uitdagen. Uitdagingen om anderen te ontmoeten, andere culturen te
ervaren en nieuwe cultuurvormen te beleven.

3.     Het publiek ontroeren. De weg naar herinnering verloopt via de emotie. De Hanzedagen zijn succesvol wanneer het publiek emotioneel geraakt wordt
door de culturele activiteiten die worden gepresenteerd.

4.     Het publiek in beweging brengen. Behalve emotie is actie ook belangrijk voor herinnering. Een publiekservaring wordt krachtiger wanneer de
toeschouwer ineens zelf deel uitmaakt van de act of kan deelnemen aan een act.

Op basis van de inhoudelijke visie van de Internationale Hanzedagen 2017 zijn we met heel veel deelnemende partijen om tafel gegaan. Uit deze gesprekken kwam veel enthousiasme, maar ook een enorme diversiteit aan ideeën. Om deze diversiteit goed te stroomlijnen hebben wij ervoor gekozen om de binnenstad als decor in kwartieren te verdelen, wat het programma goed productioneel voor te bereiden maakt en in een later stadium goed communiceerbaar aan het publiek. De installatie Scheepje op Houten Golven wordt onderdeel van het Museumkwartier, met de volgende onderdelen:

 • Stedelijk Museum Kampen: expositie van maritieme topstukken uit de 17 tot 19e eeuw, uit de archieven van het Rijksmuseum Amsterdam;
 • Gemeentelijke Expositieruimte Kampen: tentoonstelling van de Kamper Kunstprijs;
 • Ikonenmuseum: tentoosteling over de heilig Sint Nicolaas, naast kindervriend ook beschermheilige van de behouden vaart in de Hanzetijd;
 • Pop up museum uit Nederlandse Hanzesteden: een impressie van de museale collecties uit andere Nederlandse Hanzesteden;
 • HANSEartWORKS: uitwisseling van 20 kunstenaars uit verschillende Hanzesteden die samen met het thema ‘water verbindt’ aan de slag gaan;
 • Atelierroute langs kunstenaars van STAKK (Stichting Ateliers Kampers Kunstenaars);
 • Installatie van work#art (Douwe Buwalda & Bert van der Sluijs) ‘Scheepje op Houten Golven’.

**Panorama Kampen

 

 

 6. PR en communicatie

Het plan ‘Scheepje op Houten Golven’ gaat mee in de algemene marketing en communicatie campagne van de Hanzedagen, als onderdeel van het Museumkwartier. Voor de Internationale Hanzedagen als geheel is een marketing- en communicatieplan geschreven door Hanzesteden Marketing. In het gehele marketing- en communicatietraject zal de volgende boodschap centraal staan, die geldt als de positionering van de Hanzedagen 2017: De Internationale Hanzedagen zijn een reis door de tijd waarbij het water voor verbinding zorgt en het historisch decor als basis ingezet moet worden. De nadruk wordt gelegd op het zintuiglijke beleven van het gezamenlijke erfgoed (roots, historie) dat verbonden wordt door het water.

Doelgroepen

Hanzesteden Marketing zet een campagne op poten die zich richt op potentiële bezoekers uit binnen- en buitenland. In het algemene marketingplan worden de doelgroepen beschreven aan de hand van het doelgroepenmodel van Motivation en de leefstijlprofielen van Smart Agent. Dit houdt in dat niet de leeftijd bepalend is, maar de levensstijl. De volgende doelgroepen worden onderscheiden:

Internationaal (focus: verblijf)

 • Postmodern Nora: Live like a local, insider tips, bezoeker in plaats van toerist, laat zich verrassen, open voor nieuwe belevingen, lokale winkels, galeries, hidden gems; kleinschalige accommodaties
 • Traditional Mary: Omgeving ontdekken; mensen ontmoeten; veel zien en doen; klein avontuur; plant graag vooruit; bezienswaardigheden benoemen in relatie tot cultuurhistorie; verblijft in hotels en vakantiewoningen

 Nationaal/regionaal (focus: dagrecreatie)

 • Avontuurlijk Paars: Vakantiegangers uit de paarse belevingswereld laten zich graag verrassen en inspireren, met name door cultuur. Nieuwe dingen zien, ontdekken en beleven. Het gewone is vaak niet goed genoeg voor de ondernemend paars ingestelde recreant. Zij zijn op zoek naar een bijzondere ervaring. Met name cultuur, maar ook activiteit en sportiviteit staan daarbij vaak  centraal. Toch zien we na een drukke (werk)periode dat deze recreanten ook erg kunnen genieten van een sauna of wellness arrangement. Het zijn relatief veel jonge één- of tweepersoons huishoudens.
 • Ingetogen Aqua: Vakantiegangers uit de aqua belevingswereld zijn bedachtzaam en geïnteresseerd in cultuur en wat zij kunnen betekenen voor de maatschappij. Ze beschrijven zichzelf als ruimdenkend, rustig, geïnteresseerd in anderen en serieus. In deze groep vinden we relatief vaker empty nesters, die weer tijd hebben voor hun eigen interesses. Inspirerende maar ook vaak rustige activiteiten horen daar bij. Zij verdiepen zich graag in kunst en cultuur, willen nog volop meedoen met de maatschappij van vandaag en alle veranderingen die zij daarin zien. Deze recreanten houden ook wel van sportieve activiteiten. Wandelen, fietsen, nordic walking: dat houdt je fit!

Publieksbereik

In iedere fase van het marketing en communicatietraject zullen fysieke en digitale media worden ingezet, bijvoorbeeld aandacht in magazines en kranten, folders, affiches, advertenties. commercials op radio en TV en exposure op sociale media. In samenspraak met de projectleiders van de deelprojecten en de experts van Hanzesteden Marketing, zal per deelproject een mix worden gemaakt tussen de verschillende communicatie-instrumenten, afhankelijk van de meer specifieke verwachting van het publiek.

In het geval van ‘Scheepje op Houten Golven,‘ worden naast het ‘algemene publiek’, ook specifieke doelgroepen uitgenodigd die verbonden zijn aan het project, zoals de samenwerkingsorganisaties van de vrijwilligers en het netwerk van de kunstenaars. Schatting is dat er ca. 10.000 bezoekers naar dit specifieke project zullen komen kijken, als actieve deelnemer (aan het rad draaien) of als toeschouwer.

7. Financiën

De Internationale Hanzedagen is in de regel een gratis toegankelijk evenement. Naast het traditionele programma is er een basisbedrag vanuit de organisatie beschikbaar gesteld voor ‘Scheepje op Houten Golven‘, maar daarnaast zijn subsidie en sponsoring nodig om het mogelijk te maken. In de bijlage de begroting en dekkingsplan, waar hieronder een toelichting wordt gegeven op een aantal kostenposten die nog niet zijn besproken in het projectplan.

Ontwikkelings- en researchkosten

In het project ‘Scheepje op Houten Golven’ moet het model vertaald worden naar de uitvergroting voor de Hanzedagen. Dat vergt een zorgvuldige theoretische voorbereiding, waarbij bouwtechnische aspecten en veiligheidseisen grondig zullen worden ingecalculeerd.
Verder wordt onderzocht hoe een proces te ontwikkelen waarin ruimte wordt geboden aan alle deelnemers om op hun eigen niveau mee te groeien naar het eindproduct, waarbij ieders inbreng van gelijke waarde zal zijn. Kortom, hoe breng je een proces op gang waar vanuit mensen die vreemd voor elkaar zijn en van diverse pluimage een gemeenschap ontstaat die met gelijkwaardige inbreng een gezamenlijk kunstwerk produceren. Het is een ‘work in progress’, de ontwikkeling gaat voortdurend door. Gedurende de voorbereidingstijd zijn we ook diverse netwerken aan het inzetten en uitbreiden om een zo groot mogelijke sponsor factor te creëren.

Veiligheid

Naar gelang het proces vordert, zal duidelijk worden of en waar nog aanpassingen moeten worden gedaan wat betreft de veiligheid. We zullen de aanbevelingen die gedaan worden vanuit bijvoorbeeld de brandweer en de keuringsdiensten opvolgen en dat kan geld kosten. Ook daar zullen we waar mogelijk sponsoren voor inschakelen. Dat geldt ook voor de materialen en de huur van een atelier. We zijn meer en meer bezig met verschillende instanties. Na de vakantietijd wordt er meer duidelijk.

Transport kunstwerk

Er zal veel materiaal naar de bouwplaats moeten komen en in de laatste fase moeten de onderdelen van het kunstwerk naar de plaats van bestemming worden gebracht. Voor de opbouw zal ook een degelijke ondergrond aangelegd moeten worden. Daar is ook transport voor nodig. Na afloop moet het weer opgeruimd worden. Hier zullen we ook het Hanze-elan van vervoerders aanspreken.