Schema afbeelding TGI+web achtergrondkleur
Grondslagen van TGI Thema gecentreerde interactie
Een open systeem met fundamentele waarden

TGI gaat uit van een mensbeeld waarin respect voor al wat leeft en groeit centraal staat. Een belangrijk inzicht hierbij is dat wij als mensen autonoom zijn én tegelijkertijd interdependent. Hoe meer we ons hiervan bewust zijn hoe meer verantwoordelijkheid we kunnen nemen voor onszelf en de ander.
TGI nodigt ons uit om onze ‘vrije ruimte’ te onderzoeken en creatief te benutten.
De centrale doelstelling is: het ontwikkelen van een vorm van zelfsturing (door Ruth Cohn zelf verwoord als: Be your own chairperson) in het volle besef van onze verbondenheid met anderen en met de wereld om ons heen.

Het basismodel
Overal waar mensen samen werken en leren, ontstaat er een dynamisch spanningsveld tussen vier factoren. Meerdere ‘IK’-ken samen vormen steeds een ‘WIJ’ in relatie tot een bepaalde opgave of ‘TAAK’. Deze drie verhouden zich op hun beurt tot de omgeving of de GLOBE. Samen vormen deze vier factoren de onderlinge componenten van een interactiesysteem.
Dit eenvoudige basismodel kan gebruikt worden om allerlei processen waar te nemen en te beïnvloeden in gezinnen, teams, organisaties, leergroepen of een dorp als Thanh Ha. Of van het pottenbakkers Thanh Ha binnen de ogen van pottenkijkers en toeristen.
De sfeer in een organisatie, het tijdsklimaat, de uitdaging waar wij hier en nu voor staan, mijn gemoedsgesteltenis, onze manier van omgaan met elkaar, de ruimte waarin wij ons bevinden, wat wij met elkaar te doen hebben, mijn geschiedenis, waarover wij spreken en waarover wij zwijgen .. dit alles heeft invloed en is in meerdere of mindere mate voor- of achtergrond voor wat we willen gedaan krijgen. Al deze aspecten zijn fundamenteel en onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar onderling en van alle kanten.
In het dynamische spanningsveld tussen deze vier componenten ontstaat betekenisgeving en interactie: de thema’s waarover het gaat, worden soms impliciet of expliciet aan de orde gesteld of juist verzwegen (bijv: taboes, spanningsvolle onderwerpen, blinde vlekken …). TGI helpt om vanuit deze thema’s kleine maar betekenisvolle stappen verder te zetten.

TGI  Bij groepsprocessen en ervaringsgericht leren werken we graag vanuit het kader van Thema Gecentreerde Interactie (TGI) om het ‘samen leren’ vorm te geven. Met het vierfactorenmodel wordt de complexe werkelijkheid rond een thema inzichtelijk en hanteerbaar voor deelnemers en begeleiders. TGI is gericht op het stimuleren van zelfsturing; er wordt geoefend met participerend leiderschap en gestuurd op eigen leiderschap.

het vierfactorenmodel in TGI
Het = de taakstelling,
Wij = de deelnemers
Ik   = de deelnemer / de participerend leider
Globe = de context (cultuur en organisatieontwikkeling)

Door de verbindingen te onderzoeken tussen de punten van de driehoek in de bol wordt een kader gerealiseerd waarin men elkaar op een ander niveau kan leren kennen en kan ondersteunen.

Waar bij TGI het thema een centrale plaats inneemt, draait het bij MGI om materiaal.
Verder werken TGI en MGI op precies dezelfde manier.

Schema afbeelding MGI+web achtergrondkleur

Voor meer informatie over TGI zie: www.tgi-forum.com, en www.ruth-cohn-institute.org